سکوت و دیگر هیچ..........******

سکوت میکنم به احترام همه حرف هایی که در دلم مرد..........

 

بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . .
نـگـاهـم نـڪـنـنـد ...
بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم
سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . !
نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . .
نـه !
حـواسـم نـیـسـت . . . عـاشـقـت مـی شـوم...!!!

 

 

تاريخ پنجشنبه دوم مرداد 1393سـاعت 15:7 نويسنده باران| |

......

بگذار کمی تمام زندگیت باشم !
فقط کمی.

تاريخ دوشنبه سی ام تیر 1393سـاعت 21:6 نويسنده باران|

معنای خوشبختی این است که در دنیا کسی هست که بی اعتنا به نتیجه، دوستت دارد.          

تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393سـاعت 17:38 نويسنده باران|

من و خدام....
خدااااااااااااااااااااااا...

برام خوب بنویس................

خیلی چیزا میخوام...............................

باشه خدا جونم؟؟؟؟...........................................

 

++خیلی دعام کنید....++

تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393سـاعت 17:29 نويسنده باران|

مهم نیس......
..................

 

 

 


ادامـ ــه حرفايِ ما
تاريخ پنجشنبه بیست و ششم تیر 1393سـاعت 17:20 نويسنده باران|

بــکش بــیرون خــاطــراتــت رو از تــوی آهــنگهای مــحبوبــم

مــیخواهم با اعــصاب راحــت گوشــشان کــنم . . .

تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393سـاعت 12:2 نويسنده باران|

ایـن روزهـآ 
خـیـلی چـیـزهـآ دَسـت مــَن نـیـسـت
مـَثــلا / دسـتـانــت /...

تاريخ چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393سـاعت 11:41 نويسنده باران|

حس عجیبیه،نه؟؟؟
••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﯼ...●••

  ••● ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻋﻮﺽ ﺷﺪﻩ...●••

  ••● ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺑﻬﺶ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﯼ●••

  ••● ﻭ ﺩﻟﺖ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺍﺯﯾﻦ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺩﻝ ﺑﮑﻨﯽ ●••

  ••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﮕﯿﺮﯼ... ●••

  •● ﻭ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﯿﮑﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎﺵ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﯽ ●••

  ••● ﺍﻧﻘﺪ ﺭﻭﺵ ﺣﺴﺎﺱ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎﺵ ﺩﻗﯿﻖ ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﻨﯽ ●••

  ••● ﻭ ﺑﺎﺯﺧﻮﺍﺳﺘﺶ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺫﯾﺖ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ●••

  ••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺩﯾﺮ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻧﺶ ﺗﻮ ﺩﻟﺖ ﺁﺷﻮﺏ ﻭ ﻧﮕﺮﻭﻧﯽ ﻣﻮﺝ ﻣﯿﺰﻧﻪ، ●••

  ••● ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺶ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻪ . . ●••

••● ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻭ ﺁﺗﯿﺶ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ ●••

  ••●  ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺶ... ●••

  ••● ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﮐﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭ ﻫﻤﻮﻧﺠﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨه ●••

  ••● ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺒﻮﺭﯼ ﺍﺯﺵ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﻨﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﺩﻟﺖ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ . . ●••

  ••● ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺪﯾﺪﯾﺶ ●••

  ••● ﺣﺲ ﻋﺠﯿﺒﯿﻪ ●••

  ••● ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺣﺮﯾﺼﯽ ﻭ ﺗﻤﻮﻣﺶ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ●••

••● ﺧﯿﻠﯽ ﻋﺠﯿﺒﻪ ●••

••● ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﻋﻮﺽ کنی...●••

 

 

 

 

 

تاريخ سه شنبه بیست و چهارم تیر 1393سـاعت 10:15 نويسنده باران| |

هی توووو....

عـاشـقـانـه هـای مـرا بـا او تـکـرار نـکـن . . .

" اگـر عـاشـقـت بـاشـد "

عـاشـقـانـه اي بـرايـت مـي‌سـازد

کـه 'مـن' جـا انـداخـتـه ام . . !

اشک|گریه|عشق

تاريخ پنجشنبه نوزدهم تیر 1393سـاعت 21:24 نويسنده باران| |

وقتی از دوست داشتن کسی مطمن نیستی

حق نداری

دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی

وقتی موندنی نیستی

حق نداری

 

از آینده های خوش باهاش حرف بزنی وبراش رویا بسازی

وقتی دلت به بودنش شک داره

حق نداری

بهش بگی عشقم وقتی همش دنبال یه حرفی

بحثی سندی بهانه ای که ترکش کنی

حق نداری

ادعای دوست داشتن کنی

وقتی به اعتماد کسی تکیه گاه شدی...

حق نداری

زمینش بزنی اگه همه ی این کارهارو کردی

فارغ از جنسیت نامردی!!!!

 

 

تاريخ سه شنبه هفدهم تیر 1393سـاعت 23:55 نويسنده باران|

Design