تو زیباترین آرزوی منی......
روزی اگر سهم کسی بودی دعا کن من کور باشم........

دلمـــ بچگـــیمو میخـــواد...!

پـــاهایـــ شنیـــ! دستــایـــ کاکائوییـــ!

دلمـــ میخـــواد وقتـــیـــ بلالـــ میخـــورمـــ کلـــ صـــورتمـــ ذغـــالیـــ شهـــ!

صـــد بـــار یهـــ سرسرهـــ یــــ یهـــ متـــریـــو برمـــ بازمـــ خستهـــ نشمـــ!

چـــاییـــ رو بـــا دهـــ تـــا قنـــد بخورمـــ!

بستنیـــ و پفکـــ و لواشـــکو باهمـــ بخورمـــ!

ســـر چیزایــــ مسخرهـــ انقـــد بخندمـــ تـــا بیفتمـــ کفـــ اتاقــــ!

عیدیامـــو بریزمـــ تو قلکـــ!

کفشایـــ پاشنهـــ بلنـــد مامانـــمو بپوشـــمو راهـــ برمـــ!

دلمـــ میخـــواد بازمـــ رو دیـــوارا نقاشیـــ کنمـــ!

دلمـــ میخـــواد وقتیـــ گریهـــ میکنمـــ مامانـــمو اشکـــمو پاکـــ کنهـــ نهـــ پیرهنـــ تنمــــ!

هـــزار تومنـــ تـــو جیبمـــ باشهـــ امـــا دلمـــ خوشـــ!

ولمـــ کنیــــ تـــا صبــــ تـــو شهربازیــــ بمونمـــ!

بزرگترینــــ اشتباهمـــ اینـــ بـــود کهـــ آرزو کردمـــ بزرگــــــــ شمــــــــ...!!!

 

 

جمعه دهم بهمن 1393 | 18:53 | zahra |