تو زیباترین آرزوی منی......
روزی اگر سهم کسی بودی دعا کن من کور باشم........
یکــــ وقتی ؛بد فهمی ها 

 

آزارم می داد !!

ناراحت می شدم؛از قضاوت ها،کج فهمی ها،سوءتفاهم ها!

همه اش می ترسیدم آدم ها بد بفهمندم،

اشتباه قضاوتـــم کنند.

وقت زیادی صرف می کردم؛

برای توضیح دادن خودم،

رفع سوءتفاهم،

که ثابت کنم،

من آن چیزی که فکر می کنند،نیستم !

حالا امـــــــا ....

موضعم سکوت است؛در برابر آدم ها و نگاه شان .

سکوت و سکوت و سکوت !

تازگی ها،دربرابر بی مهری آدم ها هیچ نمی گویم !

انگار که لال شده باشم؛ ....

شاید هم کور و کر...!

که نه میبینم،

نه می شنوم ...

دیـــگر،...

نه انرژی توضیح دادن دارم !

نه حتی حوصله اش را ...

.

می دانی

دیر دریافتم که مسئول طرز فکر آدم ها نیستم .

بگذار هرکه هرچه خواست بگوید و برداشت کند ...

بی خیـــــــــال ...

میروم در لاک خودم ،

آرام و بی دغدغه زندگی خواهم کرد !

 

ماهــــــــــی ها نه گریه می کنند ،

نه قهر و نه اعتراض !!!

تنها که  می شوند قید دریا را می زنند ...

و تمام مسیر رودخانه را تا اولین قرار عاشقی شان ،

بر عکس شنا می کنند !!

 

شنبه هجدهم بهمن ۱۳۹۳ | 21:25 | zahra |

دلمـــ بچگـــیمو میخـــواد...!

پـــاهایـــ شنیـــ! دستــایـــ کاکائوییـــ!

دلمـــ میخـــواد وقتـــیـــ بلالـــ میخـــورمـــ کلـــ صـــورتمـــ ذغـــالیـــ شهـــ!

صـــد بـــار یهـــ سرسرهـــ یــــ یهـــ متـــریـــو برمـــ بازمـــ خستهـــ نشمـــ!

چـــاییـــ رو بـــا دهـــ تـــا قنـــد بخورمـــ!

بستنیـــ و پفکـــ و لواشـــکو باهمـــ بخورمـــ!

ســـر چیزایــــ مسخرهـــ انقـــد بخندمـــ تـــا بیفتمـــ کفـــ اتاقــــ!

عیدیامـــو بریزمـــ تو قلکـــ!

کفشایـــ پاشنهـــ بلنـــد مامانـــمو بپوشـــمو راهـــ برمـــ!

دلمـــ میخـــواد بازمـــ رو دیـــوارا نقاشیـــ کنمـــ!

دلمـــ میخـــواد وقتیـــ گریهـــ میکنمـــ مامانـــمو اشکـــمو پاکـــ کنهـــ نهـــ پیرهنـــ تنمــــ!

هـــزار تومنـــ تـــو جیبمـــ باشهـــ امـــا دلمـــ خوشـــ!

ولمـــ کنیــــ تـــا صبــــ تـــو شهربازیــــ بمونمـــ!

بزرگترینــــ اشتباهمـــ اینـــ بـــود کهـــ آرزو کردمـــ بزرگــــــــ شمــــــــ...!!!

 

 

جمعه دهم بهمن ۱۳۹۳ | 18:53 | zahra |