تو زیباترین آرزوی منی......

روزی اگر سهم کسی بودی دعا کن من کور باشم........