تو زیباترین آرزوی منی......

روزی اگر سهم کسی بودی دعا کن من کور باشم........

آنـᓆــבر בور شـבے که بایـב آمـבنت را خواب ببینم!
خیالے نیست…
בلتنگے ᓆـصه هر شب من است،بـבون آن خوابم نمے برב…
راستی…
یاـבت هست کجا مرا جا گذاشتی؟
من هم…
همه چیزم را…
همانجا جــا گذاشتم…!

 

 

++حتی آنه هم نشدیم… 

یکی از ما بپرسه: 

«آنه…! 

تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت؟!»

 

 

| شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴| 15:58|zahra|


 مــرا "دخـتر خانـــوم "مے نـامــند

 

غرورے دارم

 

كـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـﮯ شود

 

احساسـﮯ دارم

 

كـ‌ه با منطق گدايان نمـﮯ سازد

 

قلبــﮯ دارم

 

كـ‌ه هنوز تیزے خنجر نامردے را نخوردهـ استـــ

 

و زيـبايــﮯ هايـﮯ دارم

 

كـ‌ه حراج چشم هاے بيگانـ‌ه نخواهد شد!

 

 

اينگونه است مشق شب هاي دخترانه من...

 

 

 

 

یــــــک بــــــار کــــــ تنــــــها بمــــــانی . . .
یــــــک بــــــار کــــــ بشــــــکنــــــد
دلــــــت . . .
غــــــرورت . . .
اعتــــــمــــــادت
همــــــین یــــــک بــــــار ها کــــــافیــــــست تا یــــــک عــــــمر . . .
از پــــــشت نگــــــاهی تــــــرک خــــــورده به آدمــــــها بنــــــگری . . .
 انــــــقدر تیــــــز و برنــــــده میشــــــوی کــــــ
بایــــــد تابــــــلوی ورود ممــــــنوع را بــــــ خودت نصــــــب کنــــــی...!

 

 

 

 

 

| شنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۴| 15:45|zahra|