رهایم کن........

سکوت میکنم به احترام همه حرف هایی که در دلم مرد..........